سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
[ و چون گفته خوارج را شنید که حکومت جز از آن خدا نیست ، فرمود : ] سخن حقّى است که بدان باطلى را خواهند . [نهج البلاغه]